امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

تاریخچه سازمان

نمودار سازمانی و تشکیلات

نوع محصولات تولیدی یا خدمات

امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز

برنامه های آینده کار آموز

گندمtriticum spp

عملیات تهیه زمین

خاک

ویژگیهای بذر

خلوص بذر

قوه نامیه بذر

تراکم بوته

میزان مصرف بذر

فواصل میان ردیفها

عمق کاشت

زمان کاشت گندم

بیماریهای بذر

تغذیه گندم

ازت

کود فسفر

کود پتاسه

زمان مصرف کودهای شیمیایی

جوHordeum Vulgar

خاک

ویژگیهای بذر جو

میزان بذر

زمان کاشت

روش کاشت جو

عمق کاشت

بیماریهای بذر

سیاهک سخت جوUstilago hordei

تغذیه جو

کلزا

آماده سازی زمین و کاشت

ارقام مناسب کلزا

خاکهای مناسب کلزا

خصوصیات بذر کلزا

میزان بذر

عمق کاشت

زمان کاشت

تغذیه کلزا

آبیاری کلزا

کنترل علف هرز

دلایل ارجحیت تولید کلزا و توجه کشاورزان به آن

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی