امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی جهاد کشاورزی واحد حفظ نباتات

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

مقدمه

مبارزه بیولوژیک

مبارزه با کنه درمزارع سویا

طرح مبارزه با مگس زیتون

مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه

مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه

مبارزه بابیماری خطرناک بلاست

مبارزه باتریپس پنبه

مبارزه برعلیه بلایت باکتریایی

علائم بیماری

مدیریت بیماری

گزارش روزانه کارآموزی

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی