امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

سه مرحله از تئوری پارسنز

0

چند صد موضوع و میلیو نها کلمه و کتاب های متعدد و بزرگی بعلاوه هزاران عنوان و مجلات و روزنامه های هفتگی و ماهانه دیدگاها و نظریات یا حتی یاداشت های شخصی پارسنز را بیان می کند.اما این توده عظیم از نوشته ها به اندازه کافی برای خواننده ترسناک و عجیب است.از طریق طرح و نقشه می توان اندیشه و افکار پارسنز را با کار پیچیده و سخت کشف نمود. مدل سه مرحله ای که در اینجا بیان می شود مدلی است که آثار پارسنز را به منظور دادن یک تحلیل منظم از توسعه فکری اش تنظیم شده است.بعنوان یک جامعه شناس یعنی کسی که بهترین عناصر تئوری اولیه را در یک مدل نظام اجتماعی حفظ شده جستجو می کند.او با نقش های کارکردی در توسعه نظام تئوریکی ارتباط برقرار می کند. پارسنزبعنوان یک تئوری پرداز اجتماعی بر موضوع نظم اجتماعی تاکید می کند.بنابر این محافظه کاری فرایندی است که تداوم و سازگاری وثبات و همسانی مفاهیم و مدلهایش را اطمینان می دهد. تئوری او در این معنا محافظه کار و در عین حال تجربی و متدلوژیکی نیز هست.کاربرد مدل سه مرحله ای که برای رسیدن به هدف به مرحله پارسنز 1 و پارسنز 2 و پارسنز 3 تقسیم بندی شده است. سوال از ماهیت روابط میان کل اهداف پارسنز و تئوری کلی اجتماعی با روشهای خاصی که او سعی در ایجاد آنها داشت مطرح می کند.کتاب اول او "ساختار کنش اجتماعی"در سال 1937 و کتاب نظام اجتماعی در سال 1951 و دیگر نوشته های مهم و اصلی اش به تئوری کنش و شرایط انسان در سال 1978آثار مهم و پیوستهای که پایداری و تداوم در آنها وجود دارد را نشان می دهد. آثار پارسنز مانند هر جامعه شناس و دانشمند دیگر دریک فضای خالی اتفاق نمی افتد. یعنی یک تعداد از معانی و محتوا  سازمان اجتماعی در طی دوره های تاریخی خاص ایجاد می شود و به آنها نیاز مندیم.زندگی شخصی پارسنز می تواند بعنوان موضوعات انتخاب فکری او دیده شوند.یک مثال مهم مفاهیم زیگموند فروید است که بعنوان عناصری از تئوری کنش بود.مطالعه کاربرد مدل سه مرحله ای توسعه تئوریهای پارسنز یک نوع از مرحله قبل -که شکل اولیه برای ساختار کنش اجتماعی به مرحله پارسنز 1 دارد- دنبال می کند.پس باید علاقه های جامعه شناس و اثر اقتصادی که قبل از آن زمان بوجود آمده مورد غفلت قرار نگیرد.چنین مرحلهای یعنی پارسنز(0) -تز دکترایش در سال های 1926-27 وآموزش او در دانشکده امهرت در سال 1925-24 در بر می گیرد.پارسنز قادر بود سه مسئله اصلی را تجزیه کند.:1=اول او کوشش می کند به مفهوم سازی و روابط آن در تئوری جامعه شناختی بپردازد.2=او کوشش می کند که روش سناسی ومعرفت شناسی را در یک نظام تئوریکی حل سازد.3=سوم او پایه های تئوریکی و متدولوژیکی را از عقیده کنش اجتماعی در تفکر اجتماعی کشف و بنا نهاد.کارکرد اصلی عبارت پارسنز (0) دیدگاه عطف ماسبق است.یعنی اینکه زمینه های فکری برای پارسنز روشن می سازد و او را برای تمرکز به روی موضوعات مهم در باره اراده گرایی وانجام هنجارهای کنش اجتماعی اجازه می دهد و بطرف منابع اقتصادی حرکت کند. مرحله پارسنز 1 ساختار اصلی و اولیه تئوری جامعه شناسی پارسنز را که شامل ساختار کنش اجتماعی می شود در بر می گیرد. روش پارسنز متمایز و جدید بود.هم استاندارد های آمریکایی یعنی رفتار اجتماعی را تکرار کرد و هم روشهایی اروپایی را اخذ نمود و با روش عمیق تری در فلسفه کنش اجتماعی بطور مشخص روش جامعه شناسی ایجاد کرد.در واقع پارسنز اساسا تجربه گرایی امریکایی را که تاکید بر نقش کلیدی تئوری ساختن موضوع تحقیق علمی بود منحرف ساخت.اولین مرحله پارسنز 1 در قالب تحقیق پارسنز متکی است و عناصر دیگر از طریق ضرورت اراده گرایی کنش اجتماعی دنبال و بیان می شود.همانطور که پارسنز در ساختار کنش اجتماعی بیان می دارد. ساختار جایی صورت می گیرد که الگوهای کنش اجتماعی در نقش های نظام بزرگتر ریشه هنجاری داشته و بر حسب تئوری کلی کنش اجتماعی تعریف می شود.چنین تئوری از دام تجربه گرایی و تقلیل کنش اجتماعی اجتناب می ورزد و قابل کاهش به سطح متمایز روان شناسی و زیست شناسی و یا حتی سطوح فیزیکی نیست.مرحله پارسنز 1 بلافاصله دوره گذشته جنگ رانشان می دهد و بوسیله گروه دانشجویان متشکل در دانشگاه هاروارد ارائه می شد.مرحله پارسنز 2 تغییر اورگانیکی در هاروارد در طول سالهای(1945-47)بود.در این دوره دپارتمان روابط اجتماعی که منجر به انعکاس کوشش های چند اصل فلسفی بود شکل گرفت. پارسنز 2 به فهم اهداف تئوریکی که در ساختار کنش اجتماعی تنظیم یافته و می تواند بوسیله کنش اجتماعی خاص و جدید بر حسب ساختار شکل بندی که بر علائم کارکردی متکی است تحقق یابد.کلیه آثار مرحله 2 نظام اجتماعی (1951)بسوی تئوری کنش به رفتار گرایی و جبر گرایی حرکت و توضیح داده می شد.اگر چه تفاوتهای اصلی معین شده بر حسب هم ساختار-کارکردگرایی و هم یک روان شناسی فوریدی دیده شده  است.در مرحله پارسنز 3 تغییر هماهنگ و تاکیدات تئوریکی دقیقا شامل یگانگی علم جامعه شناسی و و برخی رشته ها می باشد. نفوذ پارسنز  پس از انتشار نظریه تئوریکی اش بود. در این زمان محتوای کلی جامعه شناسی در امریکا ساختاری-کارکردی بود و پارسنز بعنوان فرد برتر و مسلط شناخته می شد.دانشگاه هاروارد مرکز توسعه جامعه شناسی امریکا تا نیمه دهه (1960) بطور وسیع بود. بنابر این مرحله پارسنز 3 کاملا با توسعه سازمانی در جامعه شناسی امریکا همراه است. دورهای که تئوریهایش در این رشته قابل توجه جدی بودند.در طی این زمان پارسنز نه از روی تصادف به ریاست انجمن جامعه شناسی امریکا بر گزیده شد بلکه بعنوان دبیر این انجمن برای چند سال مشغول خدمت شد.نتیجه کامل از مرحله 3 زمانی دقیق می شود که چارچوب(AGIL) یا چهار کارکرد پارادایم را استخراج کرد یعنی آنچه پارسنز به الگوی موجود کنش نامید.

ترجمه و خلاصه=safeali                                                                                                                                            

  • تاریخ: یکشنبه , 08 بهمن 1402 (15:27)

تبلیغات متنی