امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآموزی اجرا و ساخت ساختمانهای یک طبقه و دو طبقه اسکلت بتن

0

تعداد صفحات: 49 صفحه

مقدمه

آشنایی با محل کار آموزی

شکل ساختمان

ابعادپلان،ارتفاع ساختمان وتعداد طبقات

ابعاد پلان

ارتفاع و تعداد طبقات

مقطع قائم ساختمان

توزیع دیوارها

بازشوها

کلیات طرح پی ها

کرسی چینی

کف ها

کف های بتنی

انواع دیوارها ازنظر سیستم ساختمانی

دیوارهای پی(کرسی چینی – مسنی)

دیوارهای خارجی

دیوارهای تقسیم(پارتیشن)

دیوارهای حمال(باربر)

دیوارهای حائل(محافظ)

پیوندهای آجری(هشت گیر)

اتصالات دیوارهای اجری(پیوندها)

اتصالات متداول درایرن

اتصال های غیر متداول در ایران

معایب و محاسن انواع پیوندها

اصطلاحت پیوند در آجرکاری

دیوار در تقاطع و تلاقی

دیوار در تقاطع

دیوار در زاویه

یک رگی کردن بنا

کرسی چینی

پوشش نعل درگاه با تیرآهن و مهار دو تیرآهن نعل درگاه

مبانی اساسی در مقاوم سازی ساختمان های بنایی

تقویت مسیر بار

افزایش درجه ی نا معینی

منظم سازی شکل کلی ساختمان

رفع نامنظمی در ارتفاع

طبقه ی ضعیف

طبقه ی نرم

هندسه

جرم

عدم پیوستگی در امتداد قائم

رفع نامنظمی در پلان

مقابله با اثر ساختمان های مجاور

تقویت مصالح و وضعیت آنها

بندکشی مصالح

قطعات مصالح ساختمانی

ترک در میان قاب ها

تسلیح افقی در دیوارها

تسمه ی افقی یا تیر حلقوی

دوخت در گوشه ها و تقاطع ها

تسلیح در تیغه ها و پرکننده ها

تسلیح قائم در دیوارها

تقویت دیوارهای بنائی

تایید نهایی نقشه ساختمانی

مراحل ساخت و اجرای ساختمانهای اجری یک طبقه با کلاف بتن مسلح

رنگ ریزی پی ساختمان

پی کنی ساختمان

اجرای بتن مگر

اجرای ارماتورهای شناژ کف و ریشه شناژهای قائم

اجرای کف کرسی

بتن ریزی مرحله اول شناژهای قائم

اجرای قیر گونی

اجرای ارماتور شناژهای قائم

اجرای دیوار چینی

بتن ریزی شناژهای قائم

اجرای شناژهای افقی زیر سقف

اجرای سقف با خرپای چوبی

اجرای سقف با خرپای فلزی

اجرای سقف با تیرچه بلوک

تذکرات مهم

نحوه ساخت و اجرای ساختمانهای اسکلت بتن

تصویر

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی