امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی مرکز تخصصی تعمیرات و خدمات تلفن همراه

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

کلیات و معرفی طرح / اهداف اجرای طرح / شرح فرآیند

مجوزات قانونی مورد نیاز / ظرفیت / نظارت

زمانبندی اجرای طرح

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ثابت

جدول هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری

جدول تجهیزات و ادوات مورد نیاز

جدول تاسیسات مورد نیاز

جدول سرمایه گذاری ثابت طرح

سرمایه در گردش

جدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره

چارت سازمانی

نیروی انسانی

جدول نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز و حقوق و دستمزد

جدول هزینه های جاری در یک دوره یک ساله

جدول سرمایه در گردش

فروش و خدمات

جدول فروش و خدمات طرح در طی (یک سال)

بررسی سود و زیان

کل سرمایه مورد نیاز

جدول سود و زیان طرح (سالیانه)

بازاریابی

مشتریان و بازار های هدف

نحوه تبلیغات و بازاریابی

رقبا

چشم انداز

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی