امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت سمینار همانند سازی با گوگرد در گیاهان

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

پاورپوینت بررسی همانند سازی گوگرد در گیاهان

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

ویژگی های گوگرد

متابولیسم و چرخه گوگرد

نقش گوگرد در موجودات زنده

گوگرد جذب شده در گیاهان

آسیب SO2 به بافت گیاهان

هدایت واکنش فعالسازی به سمت جلو

کاهیدگی APS

انتقال الکترون ها توسط سولفیت ردوکتاز

تولید متیونین از سیتئین

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی