امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

مقیاس خود پنداره ی راجرز

0

توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید. با اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید.

فرم الف

نام و نام خانوادگی

سن

با توجه به صفات زیر، خود را چگونه شخصی می دانید؟ برحسب این که خود را از نظر هر صفت چگونه می بیند، یکی از نمره های 1 تا 7 را برای خود منظور کنید و علامت * بزنید.

 

7

6

5

4

3

2

1

 

قوی

 

 

 

 

 

 

 

ضعیف

عمیق

 

 

 

 

 

 

 

سطحی

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

ظالم

عصبی

 

 

 

 

 

 

 

راحت

خوشایند

 

 

 

 

 

 

 

ناخوشایند

فعال

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

خوشحال

 

 

 

 

 

 

 

غمگین

خوب

 

 

 

 

 

 

 

بد

زیبا

 

 

 

 

 

 

 

زشت

با ارزش

 

 

 

 

 

 

 

بی ارزش

رو راست

 

 

 

 

 

 

 

متقلب

سخت

 

 

 

 

 

 

 

نرم

تمیز

 

 

 

 

 

 

 

کثیف

تند

 

 

 

 

 

 

 

کند

پریشان

 

 

 

 

 

 

 

ارام

تلخ

 

 

 

 

 

 

 

شیرین

سالم

 

 

 

 

 

 

 

مریض

واضح

 

 

 

 

 

 

 

مبهم

خشن

 

 

 

 

 

 

 

ملایم

شجاع

 

 

 

 

 

 

 

ترسو

نامعنبر

 

 

 

 

 

 

 

معتبر

نا بالغ

 

 

 

 

 

 

 

بالغ

بی استعداد

 

 

 

 

 

 

 

بی استعداد

خونسرد

 

 

 

 

 

 

 

خونگرم

متواضع

 

 

 

 

 

 

 

خود خواه

 


 

فرم ب

نام و نام خانوادگی

سن

اکنون، می خواهید چگونه شخصی باشید؟ به عبارت دیگر شخص ایدآل شما که دوست دارید مانند او باشید باید دارای چه خصایصی باشد. خصایص فرد ایدال را با نمره های 1 تا 7 درجه بندی کنید و در جای مناسب علامت * بزنید.

 

7

6

5

4

3

2

1

 

قوی

 

 

 

 

 

 

 

ضعیف

عمیق

 

 

 

 

 

 

 

سطحی

مهربان

 

 

 

 

 

 

 

ظالم

عصبی

 

 

 

 

 

 

 

راحت

خوشایند

 

 

 

 

 

 

 

ناخوشایند

فعال

 

 

 

 

 

 

 

غیر فعال

خوشحال

 

 

 

 

 

 

 

غمگین

خوب

 

 

 

 

 

 

 

بد

زیبا

 

 

 

 

 

 

 

زشت

با ارزش

 

 

 

 

 

 

 

بی ارزش

رو راست

 

 

 

 

 

 

 

متقلب

سخت

 

 

 

 

 

 

 

نرم

تمیز

 

 

 

 

 

 

 

کثیف

تند

 

 

 

 

 

 

 

کند

پریشان

 

 

 

 

 

 

 

ارام

تلخ

 

 

 

 

 

 

 

شیرین

سالم

 

 

 

 

 

 

 

مریض

واضح

 

 

 

 

 

 

 

مبهم

خشن

 

 

 

 

 

 

 

ملایم

شجاع

 

 

 

 

 

 

 

ترسو

نامعنبر

 

 

 

 

 

 

 

معتبر

نا بالغ

 

 

 

 

 

 

 

بالغ

بی استعداد

 

 

 

 

 

 

 

بی استعداد

خونسرد

 

 

 

 

 

 

 

خونگرم

متواضع

 

 

 

 

 

 

 

خود خواه

 

تبلیغات متنی