امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

روابط اخذ مالیات با کثرت در آمد عمومی و آزادی ملت در جهان

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

گفتار اول: عوائد دولت:

گفتار دوم: طرز وصول مالیاتها در کشورهایی که یک قسمت ملت بنده زراعت است:

گفتار سوم: طرز وصول مالیتها در حکومتهای مشروطه ای

گفتار چهارم: طرز وصول مالیاتها در حکومتهای استبدادی

گفتار پنجم: مالیات در کشورهایی که رعایای برده وجود ندارد

گفتار ششم: یک نوع مالیات بد

گفتار هفتم: کیفرهای مالیاتی

گفتار هشتم: تناسب بزرگی با جهاد با آزادی

گفتار نهم: در چه حکومتهایی مالیاتها قابل افزایش می باشند.

گفتار دهم: سوء استفاده از آزادی

گفتار یازدهم: در معافیت مالیات

گفتار دوازدهم: اجاره یا اداره مالیات کدام یک برای دولت و ملت مناسبتر است؟

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی