امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

0

تعداد صفحات: 76 صفحه

مقدمه

روند اصلاحات

اصلاحات دوره 1960-1930

اصلاحات دهه 1960

اصلاحات دهه 1970

تحولات نظام بودجه ریزی بعد از سال 1980

جنبه های سیاسی و ایده ئولوژیک بودجه بندی

عدم تمرکز و فدرالسیم مالی

عدم تمرکز در هزینه های بودجه

عدم تمرکز درآمدهای بودجه

روش مشارکت در درآمدها

روش کمک های بلاعوض

وجوه اجرایی عدم تمرکز مالی

درآمدها

هزینه ها

ارتقاء مدیریت و شفاف سازی حسابهای مالی

تغییر فرهنگ مدیریت

تدوین سیاستها

عوامل فرآیندی

صرفه جویی در هزینه ها

توجه و گرایش به عملکرد و نتایج حاصل از برنامه ها

تشخیص محدودیتهای منابع

تقویت انضباط مالی

عوامل نظارتی

فرهنگ نظارت و فرهنگ مدیریت

ایجاد دولتهای سایه (ارتقاء سطح مدیریت در دستگاههای اجرایی)

ارتباط بین عرضه کننده و خریدار (استفاده کننده)

نظارت و ارائه خدمات

مشارکت بخش های دولتی و خصوصی

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج

نظام چارچوب میان مدت هزینه های بودجه(MTEF)

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی