امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

دیوان بین المللی دادگستری دیوان لاهه

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

فصل اول: تاریخچه

مقدمه

تاریخچه

فصل دوم: دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری

اعضای دیوان

صلاحیت دیوان

جایگاه دیوان در نظام حقوقی بینالمللی

ایران و دیوان بینالمللی دادگستری

وظیفه دیوان دادرسی بین المللی چیست؟

دیوان دادرسی لاهه به دعاوی چه کسانی رسیدگی می کند؟

آیا احکام دیوان دادرسی بین المللی الزام آور هستند؟

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

حدود صلاحیت دیوان

حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا

حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا

صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی

روش های اعلام صلاحیت برای دولت های عضو

پذیرش صلاحیت پیش از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری)

شروط لازم برای صحت و اعتبار اعلامیه

شرایط شکلی

شرط مربوط به محدودیت از نظر مدت زمان اعتبار

شرط عمل متقابل

شرط صلاحیت محاکم

شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

شرط معاهدات چندجانبه

شرط عدم شناسایی

شرط جنگ

شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع

شرط ویژه

شرط «عطف به ماسبق» نشدن

قبول صلاحیت اجباری دیوان در معاهدات و کنوانسیون ها

پذیرش صلاحیت پس از بروز اختلاف (صلاحیت اختیاری)

مصالحه

پذیرش ضمنی

پذیرش صلاحیت دیوان برای دولت های غیرعضو

عضویت دول غیر عضو ملل متحد در اساسنامه ی دیوان

کشورهای غیرعضو ملل متحد و غیرعضو دیوان

موارد پیش بینی شده در منشور

مقایسه دیوان دائمی با دیوان بین المللی دادگستری

موارد شباهت

فصل سوم: اساسنامه

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

تشکیلات دیوان

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

آئین دادرسی

آراء مشورتی

اصلاحات

منابع

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی