امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

تعریف بودجه و بودجه عملیاتی و سرمایه ای

0

تعداد صفحات: 41 صفحه

تاریخچه بودجه

تعریف بودجه

اهداف بودجه بندی

استقرار نظام بودجه

مزایای استفاده از سیستم کنترل بودجه ای

اصول و ضوابط کلی تهیه بودجه

محدودیت های بودجه

نظام بودجه

پیش بینی وضعیت نقدی

دستورالعمل های مربوط به تهیه بودجه ها

مراحل تنظیم بودجه

تفسیر بودجه

بودجه عملیاتی Operational budget

فرآیند اجرایی بودجه و تخصیص اعتبارات در ایران

نقش بودجه عملیاتی در اقتصاد ایران

چگونگی شکل گیری بودجه عملیاتی

مزایای بودجه عملیاتی نسبت به بودجه سنتی

اختلاف نظر کارشناسان در تحقق کامل عملیاتی شدن بودجه

موانع بودجه عملیاتی

راه حل این مشکلات چیست؟

گامهای اساسی در عملیاتی کردن بودجه کشور

مشکلات ساختاری بودجه بندی عملیاتی

نتیجه گیری

بودجه بندی سرمایه ای Capital Budget

مراحل اجرائى بودجه بندى سرمایه اى

بودجه بندى سرمایه اى در شرکت ها

نقش مدیریت مالى در بودجه بندى سرمایه اى

داده هاى لازم براى ارزیابى طرح هاى سرمایه گذارى

تعدیلاتى که در سرمایه در گردش رخ مى دهد

روش های بودجه بندی سرمایه ای

تجزیه وتحلیل بودجه بندی سرمایه ای

منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی