امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

مالیات در ایران و راه حل پیشرو

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

چکیده

مالیات ها در ایران و راه حل پیش رو

درآمدهای صنعتی و مالیاتی

عجز در برآورد مالیات

افزایش درآمد مالیاتی - یعنی پاسخگویی بیش تر دولت

اقتصاد زیرزمینی و مالیات

منابع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی