امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دوره ابتدایی (سیستم فئودال)

تحولات صنعت

نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت

دوره سوم

نقشهای دولت (اهداف سیاست گذاری بخش عمومی)

نقشهای دولت

منشاء اصطلاح بودجه

تاریخچه بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

ضرورت بودجه و بودجه نویسی

اهمیت بودجه

نیاز بودجه بندی در سازمان ها

فصل دوم

اصول بودجه

نظریه های مختلف در خصوص تعامل بودجه:

طرفداران این نظریه به دلایل زیر معتقدند (نظریه کلاسیکها)

نظریه کینزیها(عدم)

تعادل بودجه به صورت سالانه

نقشهای چهارگانه دولت

فصل سوم

ارتباط بودجه با اقتصاد کلان

تعادل های اساسی اقتصادی

تعادل پولی

تعادل مالی

تعادل ارضی

فصل چهارم

ارتباط بودجه با برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

برنامه اقتصادی کشورها

تعریف دیگر برنامه

فصل پنجم

مراحل بودجه، دور بودجه ای یا چرخه بودجه و سیکل بودجه

سیکل بودجه

فصل ششم

روشهای پیش بینی درآمدها و هزینه ها

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی