امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

ترجمه تحلیل گران تحقیق در عملیات

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

ترجمه تحلیل گران تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

ماهیت کار

شرایط کار

آموزش، سایر شرایط، و پیشرفت و ترقی

استخدام

دورنمای شغلی

مشاغل مربوطه

منابع اطلاعاتی

نکات مهم

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی