امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی استانداردهای کنترل کیفی در موسسات حسابرسی ایران

0

معصومه فلاح (گزارش پایان نامه)

موضوع: بررسی استانداردهای کنترل کیفی در موسسات حسابرسی ایران

محقق: مروارید آتشین صدف

روش تحقیق

جامعه آماری: جامعه آماری در این تحقیق متشکل از حسابرسان مستقل در موسسات حسابرسی است.

به دلیل گستردگی و پراکندگی شعب سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در ایران امکان تحقیق در مورد همه ی آن ها میسر نمی باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مستقردر تهران می باشد. بنابراین محدوده ی جغرافیایی تحقیق استان تهران انتخاب شده است. قابل ذکر است که تعداد حسابداران رسمی سازمان حسابرسی و شرکای موسسات حسابرسی بالغ بر 1026 نفر است.

نمونه گیری: در این تحقیق نمونه گیری به روش تصادفی انجام شده است.

حجم نمونه:روش ریاضی جهت محاسبه اندازه نمونه استفاده شده است. با معلوم بودن حجم جامعه بر مبنای جامعه آماری تعریف شده،حداقل حجم نمونه برابر با بوده که به عنوان نمونه تعداد 60 پرسشنامه توزیع شد که پاسخ 37 نفر دریافت گردید.

روش های جمع اوری اطلاعات:

1 – روش کتابخانه ای با استفاده از پایان نامه های پیشین واسناد ومدارک.

2 - روش پیمایشی با استفاده از مصاحبه وپرسشنامه.

ابزار جمع اوری اطلاعات:

پرسشنامه:

هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان رعایت عوامل کنترل کیفیت می باشد.

پرسشنامه متشکل از 2بخش بوده،که بخش اول به اطلاعات عمومی اختصاص یافته است. در بخش دوم به میزان ارتباط ومیزان رعایت هر یک از عوامل کنترل کیفیت پرداخته شده است.

بخش عمومی شامل سوابق کاری، مدرک تحصیلی،رشته تحصیلی، جنسیت، سن و..

همچنین متغیر های بررسی شده در سوالات بخش دوم شامل: سرپرستی، تقسیم کار، اموزش حرفه ای، ضوابط استخدامی، شرح وظایف حسابرسان، صلاحیت حرفه ای

به منظور ارزیابی اعتبار پرسشنامه گروههای زیر مورد استفاده قرار گرفتند:

1-گروهی که یافته های تحقیق به آنها تعمیم خواهد یافت.از نظر این پژوهش،گروه مزبور حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی هستند.

2-صاحبنظران ومتخصصانی که در زمینه تهیه وتنظیم پرسش نامه تبحر و تجربه داشتند.از این جهت در تهیه وتنظیم پرسش نامه،نظر استاد راهنما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

3-افرادی که نتایج پژوهش به وسیله آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

روش سنجش پایایی پرسشنامه:

برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده می کنیم که مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

روش تجزیه و تحلیل:در این تحقیق از نرم افزار spss برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است.

محدودیت های تحقیق:

1 - این تحقیق بامحدودیت ذاتی پرسش نامه (عدم دریافت پاسخ)مواجه بوده است.

2 - تعیین عوامل کنترل کیفیت بادرنظرگرفتن شرایط محیطی ایران بوده است،به عبارت دیگر،شرایط محیطی موجودازجمله عواملی است که درشناسایی عوامل نظام کنترل کیفیت موثربوده است.

تبلیغات متنی