امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی دستورالعمل نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

بخش اول بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

سیر تاریخی علم نگهداشت

دوره نخست (BM)

دوره دوم (TPM)

دوره سوم (RCM)

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات

سیستم نگهداری و تعمیرات واکنشی (Reactive Maintenance)

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)

Maintain based upon calendar or running time

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (Predicative Maintenance)

Maintain based upon known condition

نگهداری و تعمیرات موثر (Proactive Maintenance)

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (Total Productive Maintenance)

معرفی ویژگیهای نرم افزار مدیریت نگهداری پیشگیرانه و شرکت ارائه دهنده

معرفی شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه

نگهداری تجهیزات پزشکی، تدابیر، تسهیلات، تجهیزات

انواع MRO ها

O-Level

I-level

D-level

کدام سطح را بکار ببریم؟

کالیبراسیون و اهداف آن

تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون

شیوه اجرای کالیبراسیون

فنون کالیبراسیون

تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون مجدد

برچسبهای کالیبراسیون

آزمایشگاهکالیبراسیون و تجهیزات پایه آن

تجهیزات پایه آزمایشگاه کالیبراسیون

نظرات مسئولین و کارشناسان در زمینه آداب نگهداری تجهیزات پزشکی

اهداف کلان و عملیاتی طرحنگهداشت

مسئولان واحد تجهیزاتپزشکی حلقه مفقوده در ساختار بیمارستان ها

چرا قبل از وقوع حادثه به سراغ کارشناسان تجهیزات پزشکینمی رویم؟

کالیبراسیون یک اصل است نه دلخواه!

نقش نگهداشت و کالیبراسیون در کاهش هزینه های مراکز درمانیچیست؟

جمع بندی و پیشنهادات

بخش دوم آشنایی با سیستم بیمارستان و شناسنامه تجهیزات پزشکی

ساختار و چارت بیمارستان

شرح وظایف کارشناس مسئول مدیریت نگهداشت

اشکالات سیستم سنتی

سیستم مدرن مدیریت تجهیزات پزشکی

ارزیابی فنی تجهیزات

کنترل تجهیزات موجود

برنامه ریزی برای بازرسی های دوره ای و نگهداری پیشگیرانه

کدهای قوانین و مقررات

مدیریت پروژه

برنامه ریزی آموزشی

مزایا

قراردادهای سرویس و نگهداری

فرم شناسنامه وسائل و تجهیزات پزشکی

ملاحظات و هشدارها

مستندات آموزشی، کاربری و فنی

وضعیت خدمات پس از فروش

تعهدات شرکت خدمات دهنده

ملاحظات و هشدارها

اطلاعات متغیر

جدول درخواست و انجام خدمات

آموزش های بعدی فروشنده یا نمایندگی مجاز (دارای مجوز)

فرم شناسنامه وسائل و تجهیزات پزشکی

جدول متعلقات و لوازم جانبی

جدول لوازم و مواد مصرفی

ملاحظات و هشدارها

مستندات آموزشی، کاربری و فنی

وضعیت خدمات پس از فروش

نام سرویس دهنده / سرویس دهندگان دستگاه

تعهدات شرکت خدمات دهنده

ملاحظات و هشدارها

اطلاعات متغیر

آموزش های بعدی فروشنده یا نمایندگی مجاز (دارای مجوز)

فرم شناسنامه وسائل و تجهیزات پزشکی

جدول متعلقات و لوازم جانبی

جدول لوازم و مواد مصرفی

ملاحظات و هشدارها

مستندات آموزشی، کاربری و فنی

وضعیت خدمات پس از فروش

تعهدات شرکت خدمات دهنده

ملاحظات و هشدارها

اطلاعات متغیر

بخش سوم کالیبراسیون

کالیبراسیون و اهداف آن

کالیبراسیون PHمتر

کالیبراسیون الکترود PH

کالیبراسیون سنسورها

کالیبراسیون سانتریفوژ

اجزاء دستگاه

مراحل استفاده از سانتریفوژ

ایمنی

حفظ و نگهداری

وسایل آزمون، منابع، اجزا

دقت دما

دقت زمان سنج

دقت تنظیم سرعت

نگهداشت پیشگیرانه

کالیبراسیون ترازوی حساس

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی