امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بررسی چالش های مقابله با صنعت خودرو

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

چکیده

مقدمه

اصلاح رویکرد حمایت و الزامات مزیت رقابتی

تولید و کمبود تقاضای موثر در صنعت خودرو

خودروی موجود و تولید آن در جهان

تمرکز، تجارت و تعرفه خودرو در ایران و جهان

مقیاس فعالیت و تمرکز در بازار خودرو ایران وجهان

سهم گروههای خودرو سازی (ادغام شده) از بازار جهانی در سال 2003

سهم شرکت های خودروسازی از بازار خودروی کشور در سال 1382

تجارت و تعرفه در بازار جهانی خودرو

صادرات خودرو در کشورهای منتخب

حجم صادرات خودرو و قطعات در کشورهای منتخب در سال 2000

واردات خودرو و تعرفه آن در کشورهای منتخب

حجم واردات خودرو در کشورهای منتخب در سال 2000

تعرفه واردات انواع خودرو در کشورهای عمده تولیدکننده

تراز تجاری

حجم صادرات و واردات خودرو در کشورهای منتخب طی سال2000

حجم تراز تجاری ده صادرکننده و واردکننده خالص اول خودرو در جهان

در سال 2000

مقررات حاکم بر واردات خودرو ایران

چالشهای صنعت خودرو در ایران

مقیاس تولید پایین

کیفیت پائین

قیمت بالا

کمبود تقاضا

جمع بندی و پیشنهادات

فهرست منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی