امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

آزمایش بمب کالریمتر

0

تعداد صفحات: 8 صفحه

بمب کا لریمتر

چگونه باید از بمب کالریمتر استفاده نمود؟

شرح دستگاه

روش پر کردن بمب کالریمتر

روش انجام آزمایش

روش تعیین ارزش حرارتی سوختها

تصحیح تشعشع

حرارت جذب شده توسط آب

جداول

نمودار

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی