امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت نمودارهای مقایسه محصولات کشاورزی

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

مقایسه گروهی ارزش اقتصادی محصولات کشورزی استان خراسان رضوی سال 83-1382

نمودار مقایسه میزان تولید محصولات زراعی – باغی و دامی استان خراسان رضوی در سال 1382

مقایسه سطح و تولید محصولات زراعی آبی استان در سالهای زراعی 79-78 و 80-79

مقایسه سطح و تولید محصولات زراعی دیم استان در سالهای زراعی 79-78 و 80-79

مقایسه سطح و تولید محصولات باغی آبی استان در سالهای زراعی 79-78 و 80-79

مقایسه سطح و تولید محصولات باغی دیم استان در سالهای زراعی 79-78 و 80-79

سهم بخشهای عمده کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان خراسان طی سالهای 79-1367

سهم ارزش افزوده زیر بخش کشاورزی در سال 1379 در استان خراسان رضوی

مقایسه ارزش افزوده بخش کشاورزی و ماهیگیری استان خراسان و کشور در سالهای 79-1376

نمودار سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ماهیگیری استان خراسان از کشور در سالهای 79-1376

مقایسه سطح زیر کشت زراعی در استان خراسان طی سالهای 81-1375

مقایسه سطح زیر کشت باغی در استان خراسان طی سالهای 81-1375

مقایسه سطح زیر کشت زراعی و باغی در استان طی سالهای 81-1375

مقایسه میزان تولید محصولات زراعی در استان خراسان طی سالهای 81-1375

مقایسه میزان تولید محصولات باغی در استان خراسان طی سالهای 81-1375

مقایسه میزان تولید محصولات زراعی و باغی در استان خراسان طی سالهای 81-1375

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی