امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت مدیریت علف های هرز گندم

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

گندم و اهمیت آن

اجزای اصلی برای عملکرد گندم

عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید گندم

علف هرز چیست

علفهای هرز بسیار مهم

خسارتهای علف هرز

اثر تراکم علف هرز بر عملکرد گندم

کاهش عملکرد گندم به وسیله ارزن وحشی

اثر یولاف وحشی روی کاهش عملکرد گندم

چرا کنترل علف هرز

انواع روشها بر مدیریت علف هرز

رعایت بهداشت زراعی

روشهای زراعی

تناوبهای گندم

تناوب گندم زمستانه - آیش

تناوب گندم زمستانه – ذرت یا سورگوم -آیش

تاثیرتاریخ کشت برای رشد گندم

تاثیر واریته های گندم روی علف هرز

اثر تراکم گندم روی علف هرز

اثر روش کاشت و تراکم گندم روی علف هرز

تاثیر اندازه بذر گندم روی کاهش خسارت یولاف وحشی

شخم زدن

اثرشخم زدن روی بقای ارزن وحشی

ارتباط میزان عملکرد و پروتئین گندم با شخم

تاثیر کود دهی بر روی گندم وعلف هرز

تاثیر کود دهی بر عمل علفکشها جهت کنترل علف هرز

مبارزه شیمیایی

افزایش سطح مبارزه شیمیایی علفهای هرز گندم در ایران

زمان مصرف علفکشها در علفهای هرز یکساله

پاسخ علفهای هرز به علفکشهای گندم

منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی