امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮﯾﺪ

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ

چکیده

در این مقاله به بررسی محیط گرید محاسباتی که در آن منابع به شکل توپولوژی ستاره با یکدیگر در ارتباط هستند پرداخته شده و الگوریتمی جدید بر پایه ی تئوری صف برای زمانبندی زیروظایف در محیط های گرید ارائه گردیده است. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از مفاهیم سیستم صف و چگونگی توزیع زیروظایف، علاوه بر اجرای وظایف در کمترین زمان ممکن، تعادل بارکاری را نیز برای منابعِ موجود در گرید به ارمغان می آورد. بدین ترتیب با استفاده از این الگوریتم، دو عامل خیلی مهم از کیفیت سرویس (کارآیی و تعادل بارکاری) تا حد ممکن برآورده شده و کارِ زمانبندی زیروظایف و تخصیص منابع به آنها با در نظر گرفتن این دو فاکتور انجام می گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کارهای مرتبط

محیط گرید

کیفیت سرویس در محیط گرید

زمانبندی وظایف در گرید

سیستم های صف

قضیه برک

الگوریتم زمانبندی پیشنهادی

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی