امروز جمعه 11 اسفند 1402

سیستم نرم افزار حسابداری شرکت قهوه مولتی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

تاریخچه قهوه

شرکت صنایع قهوه پارت سازان (قهوه مولتی)

تعریف حسابداری

یک نرم افزار حسابداری

موسسات بازرگانی

موسسات خدماتی

موسسات تولیدی

طرز عملکرد اسناد حسابداری فرم های آماده

وارد کردن کد در ثبت فاکتورها، اسناد، امور بانکی و چک، امور صندوق

کدبندی کالاها و کدینگ حساب ها

شروع برنامه ثبت موجودی اولیه

بدهی و بستانکاری به اشخاص

نحوه ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

شماره سند

شماره فاکتور

قبول نکردن شماره تکراری شماره دستی فاکتور

خریدار

وارد کردن کد

چکهای متفرقه

ثبت چکهای دریافتی متفرقه

وحوه سرحساب گذاری چکهای متفرقه در حسابداری شرکت قهوه مولتی

اعلام وصول چکهای متفرقه سرحساب گذاشته شده در نرم افزار حسابداری

شرکت قهوه مولتی

اعلام وصول چکهای متفرقه دریافتی

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی