امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی احداث مجتمع 20 واحدی

0

تعداد صفحات: 31 صفحه

مشخصات فنی عمومی ساختمان

بازدید از زمین و ریشه کنی

پیاده سازی نقشه

گود برداری

پی کنی در ساختمان

اجرای شبکه ی پی

ضوابط و استانداردهای اجرایی

بتن ریزی

بتن ریزی و تراکم ساختن بتن

آماده سازی -ریختن بتن و انتقال آن به قالب

وسایل بتن ریزی

بتن ریزی ستون و تیر اصلی

مشخصات اصلی بتن متراکم شده

روش های مراقبت ار بتن

آرماتور گذاری

مشخصات اجرایی قالب پایه های اطمینان

قالب برداری

اجرای سقف

پله های بتن مسلح

اجزای پله های بتن مسلح

انواع پله های بتن مسلح

اجزای پله

اجرای پله

پلان شیب بندی

ذستگاه بتن ساز یا مخلوط کن

وظیفه دالها

نعل درگاه

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی