امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی مراحل اجرای کار ساختمان

0

تعداد صفحات: 47 صفحه

بتونیر

تلمبه هدایت بتن (پمپ بتن)

مدت عمل آوردن بتن

شرایط محیطی

انبار کردن سیمان

آشنایی با روش های قالب بندی

دلایل روغن کاری کردن جدار داخلی قالب

فشار های وارد برقالب ها

شمع (پایه)

پایه های اطمینان

جلوگیری از خم شدن قالب

مصالح قالب

قالبهای آجری

قالبهای پلاستیکی

قالب برداری

زمان قالب برداری

آرماتور بندی

پوشش بتنی روی میلگرد ها

وصالی در میلگردها

کارگزاری میلگردهای پی منفرد (آماتوربندیفوند اسیون)

آرماتور بندی ستونهای بتن آرمه

آرماتور بندی تیرهای بتن آرمه

خر پاها

انواع خرپاها

جوشکاری

حداقل بعد جوش گوشه

انواع ملات ها

آجرها

طبقه بندی آجراز لحاظ رنگ

طبقه بندی آجرازلحاظ ابعاد

مرغوبیت آجر

آجرهای سفالی یا توخالی

اجرای پله

تیرچه

تصاویر

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی