امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی مطالعه و طرحی پل

0

تعداد صفحات: 74 صفحه

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج

بخش اول: فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها و آبروها

نشریه

نشریه ایران – کامپساکس

نشریه آزمایشگاه مکانیک خاک

بخش دوم: مطالعات مرحله اول طراحی پل

بخش سوم: مطالعات مرحله دوم طراحی پل

بخش چهارم: دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی

بخش پنجم: سازه های خاکی فولادی

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی