امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

گزارش کارآموزی گودبرداری تا نما

0

تعداد صفحات: 34 صفحه

مقدمه

گودبرداری

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه میدهیم

پی کنی

دسترسی به زمین بکر

برای محافظت پایه ساختمان

ابعاد پی

انواع پیها

پیهای عمومی

لایههای پیهای نواری

کرسی چینی

کرسی چینی

شناژ

قالببندی (کفراژبندی)

آرماتوربندی

ایزولاسیون (عایق رطوبتی)

سقف

پیسازی در ساختمانهای فلزی

پیهای نقطهای

بتن مگر

میلهگردهای کف پی

اجزاء تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی

ستونها

قسمتهای مختلف ستون

قسمت اصلی ستون

تسمههای اتصال

صفحههای تقویتی

لچگی یا ورق پشت بند

ورق بست

اتصال ستون به صفحه زیرستون

پلها یا تیرهای اصلی

قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف

طریقه اتصال پل به ستون

نکاتی در مورد ساختن پلها

وصالی پلهای سراسری

اتصال دو پل که از کنار هم عبور میکنند

تیرهای لانه زنبوری

پروفیلهای اتصال و میله مهار

دیوارسازی

شمشهگیری

سرویسها

ژوئن یا درز انبساط

نماسازی

نمای آجری

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی