امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

0

تعداد صفحات: 185 صفحه

مقدمه

فصل اول طرح تحقیق

عنوان کامل پژوهش

هدف پژوهش

اهمیت مسئله (نظری علمی)

سوال ها یا فرضیه های پژوهش

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی

مشخص کردن نقش متغیرها

طرح پژوهش

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی

روش نمونه برداری

ابزار گرد آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک

ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف

تاریخچه کشاورزی

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه

تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی

وضعیت کلی کشاورزی در کشور

موقعیت جغرافیایی ایران

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟

سیاست های کشاورزی دولت

نگاهی به استان خراسان

خاک شناسی

خاک چیست

شناسایی خاک در ایران

پروفیل خاک

بافت خاک

ساختمان خاک

اجزای معدنی خاک

هوموس

ذرات فعال خاک (هوموس و رس)

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها

زمین های آهک دار

زمین های بدون آهک

واکنش خاک (قلیائیت یا اسید یت خاک)

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک

آبیاری

وضعیت آب در خاک

تعریف آبیاری

روش های مختلف آبیاری

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند

آبیاری بارانی

انواع سیستم های آبیاری بارانی

آبیاری قطره ای

آبیاری زیر زمینی

آبخیزداری

منابع آبهای زیرزمینی

چاه ها

حشره شناسی

رابطه انسان با حشرات

ارتباط مفید بین انسان و حشرات (کمک هایی که حشرات به انسان می کنند)

ارتباط مضر بین انسان و حشرات

روش های مبارزه با آفات نباتی

مبارزه فیزیکی

مبارزه زراعی

مبارزه بیولوژیکی

مبارزه روانی

مبارزه ژنتیکی

مبارزه شیمیایی

مبارزه تلفیقی

حشره کش ها یا سموم

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است.

انواع سموم حشره کش

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند

حشره کش های معدنی

حشره کش های آلی گیاهی

حشره کش های آلی کلره

سموم فسفره آلی

سموم گوگردی آلی

سموم از نظر نحوه اثر

سموم داخلی یا گوارشی

سوم تماسی یا خارجی

سموم نفوذی

سموم جذبی (سیستمیک)

سموم تنفسی

سموم تدخینی

چغندر قند

پنبه

آفات جالیز

آفات مهم گیاهان زراعی

آفات مهم غلات

آفات درختان میوه

آفات مهم درختان پسته

آفات انار

مبارزه با علف هرز

مبارزه با موش ها

اصلاح نباتات

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی

منابع طبیعی

اهمیت و نقش منابع طبیعی

تعریف جنگل

تعریف جنگل داری

از نقطه نظر اقتصادی

از نقطه نظر کشاورزی

از نقطه نظر بهداشتی

فوائد جنگل جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور

مرتع

بیابان

بیابان زائی و مبارزه با آن

مشاغل مربوط

تعریف مکانیزاسیون

فوائد ماشینی کردن کشاورزی

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی

تراکتور و تکامل آن

طبقه بندی تراکتورها

هدف های خاک ورزی عبارتند از

روش های خاک ورزی

گاو آهن

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن

گاو آهن برگردان دار

ادوات خاک ورزی ثانویه

کولتیواتورها

دیسک ها (هرس بشقابی)

دیسک ها

دیسک یک راهه

دیسک دو زانویی

دیسک یک زانویی (افست)

انواع تسطیح کن

غلتک ها یا خرد کننده ها

کاشت محصولات

بذر افشانی

بذر کاری

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری

کپه کاری

ماشین آلات کاشت

ردیف کارها

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند

اندازه ردیف کارها

خطی کارها

انواع خطی کارهای غلات

بذر پاش ها

کارنده های مخصوص(سیب زمینی کار و نشاء کار)

نشاء کار

سیب زمینی کارها

ادوات داشت

سمپاش ها

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش

مخزن

به هم زن

صافی

بوم

نازل یا افشانک

ماشین های برداشت

دروگر

ماشین های برداشت غلات

ماشین های برداشت سیب زمینی

ماشین برداشت چغندرقند

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

مصاحبه با مزرعه داران

مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی

توجیه اقتصادی مکانیزاسیون

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها

توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد؟

جامعه آماری

منابع اطلاعات

فصل چهارم جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

بررسی فرضیه ها

تحلیل یافته های مصاحبه ای

پیشنهادات

سایر پیشنهادات

فهرست منابع

خرید و دانلود - 63000 تومان
تبلیغات متنی