امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی(2)

0

به نام خداوند جان و خرد

سوالات استاندارد: لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی(2)
شماره استاندارد:1/2/14/71-8                                                     مدت آزمون 60 دقیقه
تعداد سوال:40                                                                                    تاریخ آزمون
............................................................................................................................................
1-برای بریدن زائده هایی که در اثر بریدن لوله با لوله بر ایجاد می شود ازچه ابزاری استفاده می شود؟
الف)شابر                   ب)فیلر                               ج)برقو                           د)تیغ اره
...........................................................................................................................................
2- مایع محتوی سیفون را چه می نامند؟
الف)آب داخل سیفون                                   ب)آب هوا بند سیفون
ج)گلوئی سیفون                                         د)هرسه مورد
............................................................................................................................................
3-علل از بین رفتن آب سیفون ها چیست؟
الف)سیفوفاژ               ب)کشش لوله مونین             ج)تبخیر                      د)همه موارد
..........................................................................................................................................
4-برای اتصال دو لوله به همدیگر که هردو ثابت هستند از چه وصاله ای استفاده می کنند؟
الف)بوشن                  ب)مهره ماسوره                 ج)مغزی                          د)زانو چپقی
........................................................................................................................................................................................
5- شیر اطمینان آبگرمکن ها تحت تأثیر چه عاملی عمل می کنند؟
الف)فشار                   ب)الف و ج                    ج)درجه حرارت                      د)هیچکدام
........................................................................................................................................................................................
6- ارتفاع نصب سینک ظرفشوئی از کف زمین تا روی آن سطح چقدر است؟
الف)                    50cm ب)90cm                          ج)110cm                         د)80cm
........................................................................................................................................................................................
7-  ارتفاع نصب لوله فاضلاب ظرفشوئی از کف زمین چقدر است؟
الف)55cm                  ب)70cm                          ج)60cm                          د)50cm
........................................................................................................................................................................................
8- ارتفاع نصب شیر تغذیه کننده فلاش تانک تا کف تمام شده چقدر است؟
الف)150cm                ب)200cm                        ج)140cm                         د)180cm
........................................................................................................................................................................................
9-کدام یک از شیرهای زیر رابطه بین شبکه اصلی لوله کشی و سرویسهای بهداشتی می باشد؟

الف)یکطرفه                ب)واشری                         ج)کشوئی                             د)پیسوار ........................................................................................................................................................................................

10-شیرهای شستوشو (فلاش والو) در هر زمان تخلیه چند لیتر را تخلیه می کند؟

الف)6 لیتر                  ب)5/3 لیتر                       ج)10 لیتر                         د)5/4 لیتر

........................................................................................................................................................................................
11- شیر فلکه کشوئی برای چه منظوری بکار می رود؟

الف)برای کنترل مقدار جریان                           ب)برای باز و بسته کردن مسیر آب       

   ج)برای کاهش فشار                                      د)الف و ب صحیح است

........................................................................................................................................................................................

12-معمولاً برای اتصال لوله های "4 به بالا از چه روشی استفاده می کند؟

الف)دنده ای                ب)فلنچی                       ج)فیتینگی                        د)هیچکدام

........................................................................................................................................................................................
13-   تعداد سوراخ فلنچها مضربی از چه عددی است؟
الف) 2                   ب) 4                                  ج) 3                            د)5
........................................................................................................................................................................................
14-   PHآب خنثی چقدر است؟
الف)7                   ب)14                                  ج)6                             د)1
........................................................................................................................................................................................

15-   منابع تأمین آب کدام است؟

الف)آب باران               ب)قنات و چاه                 ج)چشمه ها                       د)همه موارد

........................................................................................................................................................................................

16-لوله پولیکا تا چند درجه سانتی گراد دما را تحمل می کند؟

الف)30 درجه                ب)50 درجه                     ج)90 درجه                        د)75 درجه

........................................................................................................................................................................................

17-کنتور آب جهت اندازه گیری حجم آب از چه واحدی استفاده می کند؟

الف) Psi              ب)مترمکعب                       ج)لیتر                           د)گالن بر دقیقه

........................................................................................................................................................................................

18-درهنگام خمکاری لوله درز لوله باید درکدام ناحیه قرار گیرد؟

الف)بیرون خم             ب)خط خنثی                  ج)داخل خم                        د)در کنارخم

........................................................................................................................................................................................
19- عمل شیر کنترل خودکار چیست؟

الف) جلوگیری از برگشت آب در مسیر                ب)کنترل دبی

ج)کاهش فشار                                                  د)تخلیه حجم و فشار اضافی

....................................................................................................................................................................................
20- نسبت کنف و سرب در سرب ریزی لوله های چدنی چقدر است؟

الف) 20% سرب، 80% کنف                            ب)  سرب، کنف

ج) کنف، سرب                                                د) سرب،  کنف

........................................................................................................................................................................................
21- درجه ذوب سرب چقدر است؟

الف) 327 درجه سانتیگراد                               ب)237 درجه سانتیگراد

ج)372 درجه سانتیگراد                                    د)337 درجه سانتیگراد

........................................................................................................................................................................................
22-فاصله دریچه بازدید از کف چقدر است؟
الف) 80cm                 ب)30cm              ج)150cm                       د)20cm
........................................................................................................................................................................................

23- هر یکدست پارچه حدیده 4 پارچه چند سایز لوله را حدیده می کنند؟

الف)2 سایز                 ب)1 سایز                        ج)3 سایز                         د)4 سایز

........................................................................................................................................................................................
24- در کدامیک از شیرهای زیر مسیر ورود و خروج آب با هم زاویه 90 درجه دارد؟
الف)شیر پیسوار          ب)شیر رفت رادیاتور              ج)شیر توپی                  د)الف و ب صحیح است........................................................................................................................................................................................

25-شیب لوله های فاضلاب چقدر است؟

الف)2%                     ب)05%                           ج) 02%                          د) 01%

........................................................................................................................................................................................
26-لوله ونت در فاضلاب چه عملی را انجام می دهد؟

الف)خروج گازهای مصر                               ب)جلوگیری از ریزش جداره چاه فاضلاب

ج)تسریع تخلیه فاضلاب                                  د)هر سه مورد

........................................................................................................................................................................................
27- تبخیر چیست؟

الف)تبدیل جامد به مایع                              ب)تبدیل گاز به مایع            

 ج)تبدیل مایع به گاز                                     د)تبدیل مایع به جامد

........................................................................................................................................................................................
28- کدامیک از واحدهای فشار نمی باشد؟
الف)نیوتن                   ب)پاسکال                          ج)psi                            د)
........................................................................................................................................................................................

29- کدامیک از شیرهای زیر با  دور گردش دسته شیر به طور کامل باز یا بسته می شود؟

الف)شیر سماوری        ب)شیر ربع گرد          ج)شیر فلکه واشری                  د)الف و ب

........................................................................................................................................................................................

30- تخلیه یکباره آب سیفون را چه می نامند؟

الف)تبخیر                   ب)کشش لوله مونین        ج)سیفوناژ                        د)آب بند

........................................................................................................................................................................................

31- انواع سیفون ها عبارتند از..................              

   الف)                     ب)u.s.u                        ج)u.s.p.p                        د)p.s.u

........................................................................................................................................................................................
32-   حداقل قطر لوله کفشورها باید چنداینچ باشد؟
الف)3                        ب)1                                   ج)2                             د)4
........................................................................................................................................................................................33-  33-علامت مقابل مربوط به کدامیک از لوله ها در نقشه می باشد؟
الف)لوله آب سرد                 ب)لوله آتش نشانی

ج)لوله آب گرم                      د)لوله برگشت آبگرم

 
........................................................................................................................................................................................

34- علامت مقابل مربوط به کدام لوله در نقشه می باشد؟

الف)لوله آب باران                            ب)لوله آب سرد

ج)لوله آب گرم مصرف                      د)لوله آتش نشانی

.....................................................................................................................................................................................
35-علامت مقابل مربوط به کدام شیر در نقشه می باشد؟
الف)شیر اطمینان                    ب)شیر فلکه کشویی
ج)شیر یکطرفه                         د)شیر فلکه سوزنی
........................................................................................................................................................................................
36-علامت مقابل مربوط به کدامیک از  وصاله ها در نقشه  می باشد؟

الف)زانو 90 درجه جوشی                                ب)زانو 90 درجه فلنجی

ج)زانو 90درجه دنده ای                                     د)زانو 45 درجه

........................................................................................................................................................................................
37- اندازه اسمی تیغ اره چیست؟

الف)کل اندازه تیغ اره                                               ب)قسمت دنده شده تیغ اره

ج)فاصله مرکز به مرکز دو سوراخ تیغ اره                        د)هیچکدام

........................................................................................................................................................................................

38- برای لوله های 4 اینچ به بالا از چه آچاری استفاده می شود؟

الف) لوله گیر              ب) فرانسه                       ج)کلاغی                         د) زنجیری

........................................................................................................................................................................................

39- برای لوله های صیقلی و آبکاری شده از چه آچاری استفاده می شود؟

الف)فرانسه                ب)زنجیری                       ج)لوله گیر                        د)تسمه ای

........................................................................................................................................................................................

40-برای بستن مهره های تخت چهارگوش از کدام آچار استفاده می شود؟

الف) لوله گیر                   ب)شلاقی                ج)فرانسه                             د) زنجیری

........................................................................................................................................................................................

پاسخنامه (نصاب وسایل بهداشتی)

شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

1

ج

21

الف

2

ب

22

ب

3

د

23

الف

4

ب

24

د

5

ب

25

ج

6

ب

26

د

7

د

27

ج

8

د

28

الف

9

د

29

د

10

الف

30

ج

11

ب

31

ج

12

ب

32

ج

13

ب

33

ب

14

الف

34

ب

15

د

35

ب

16

ب

36

ب

17

ب

37

ج

18

ب

38

د

19

الف

39

د

20

ج

40

ج

تبلیغات متنی