امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

مقدمه

بخشهای اصلی معماری

معماری شامل فضا، سازه، پوشش

نظام ها

کالبدی

احساسی

نظری

فصل اولعناصر اصلی

عناصر اصلی

نقطه

خط

سطح

انواع کلی سطوحی که در طراحی معماری بکار می روند

سطح سقف

سطح دیوار

سطح کف

فصل دوم فرم

فرم

شکلهای اصلی

لجسام افلاطونی

حالات اصلی تجمع دو فرم

فرم های الحاقی

فرمهای خطی

فرمهای شعاعی

فرمهای شبکه ای

لبه ها و کنج ها

تفکیک وجه

فصل سوم (فرم و فضا)

تعریف فضا بوسیله عناصر افقی

عناصر عمودی

ستونها در فضا

ترکیب سطوح به شکل L

سطوح U شکل

درجه بسته بودن

نور

نور

فصل چهارم سازماندهیها

سازماندهیهای فرم

ارتباط فضایی

سازماندهیهای فضا

انواع سازماندهیهای فضایی

سازماندهیهای مرکزی

سازماندهیهای خطی

سازماندهی های شعاعی

سازماندهیهای مجموعه ای

سازماندهیهای شبکه ای

فصل پنجم سیرکولاسیون

سیرکولاسیون

راههای رسیدن به بنا

ورودیهای بنا

شکل فضای سیرکولاسیون

عوامل گوناگون شکل سیرکولاسیون

فصل ششم تناسب و مقیاس

تناسب مصالح

تناسب سازه

تناسب آماده

سیستمهای تنظیم تناسب

تناسب طلایی

خط نظام دهنده

مقیاس

فصل هفتم اصول

اصول نظام دهنده

محور

تقارن

سلسله مراتب

عامل مفروض

ریتم

خصوصیات فیزیکی فرم ها و فضاهای معماری

تغییر شکلها

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی