امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

تعداد سوالات 26 سوال

روش نمره گذاری و تفسیر دارد.

روایی و پایایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی