امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه تفاوت های معنایی نقش جنسی

0

تعداد صفحات: 6 صفحه

روش نمره گذاری دارد.

ویژگی روان سنجی دارد.

نحوه اعتبار دهی دارد.

پانزده صفت جهت توصیف.

منبع دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی