امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه تعهد سازمانی OCQ

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

مقیاس تعهدسازمانی توسط آلن و می یر درسال (1984) به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شد.

و برای اولین بار در سال 1372 توسط دکترحسین شکرکن برای استفاده در زبان فارسی آماده شد و دارای 24سؤال از نوع خودگزارش دهی می باشد که آزمودنی ها میزان توافق خود با هر آیتم را در یک طیف 7 گزینه ای اعلام می کنند.

تعداد گویه ها: 24 سوال

روش نمره گذاری، روایی و پایایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی