امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه رضایت شغلی GDI

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

توسط اسمیت، کندال و هالین (1969)طرح و تألیف شد که شامل 72سؤال و پنج بعد حقوق، رابطه با همکاران، ارتقاء، کار و بعد سرپرستی می باشد. به دلیل طولانی بودن پرسشنامه، تحقیقی توسط گریکسون (1998) به منظور کاهش سؤالات انجام گرفت و تعداد سؤالات به 30 پرسش کاهش یافت. وی در تحقیق خود از مقیاس "لیکرت" کاملا موافقم تا کاملا مخالفم استفاده کرد.

تعداد گویه ها: 30 سوال

روش نمره گذاری و پایایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی