امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه سنجش میزان تعارض زناشویی کنزاس

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

مقیاس تعارض زناشویی کنزاس در سال 1985 توسط موگسلی، اگمن و آرچم به منظور سنجش میزان تعارضات زناشویی ساخته شد. KMCS مقیاسی سه قسمتی است که برای سنجش مراحل تعارض زناشویی طرح شده است، مرحله اول 11 عبارت، مرحله دوم 5 عبارت و مرحله سوم 11 عبارت دارد که روی هم شامل 27 عبارت است. مقیاس بر پایه تحقیقات مشاهده ای است که نشان می دهد زوج های مضطرب وغیر مضطرب در سه مرحله تعارض زناشویی متفاوت هستند، که شامل برنامه سازی، بحث و مجادله و مذاکره است. از آنجا که این تست تنها مقیاس برای سنجش الگوی تعارضات زناشویی در مراحل مجزا بوده، برای ارزیابی ازدواج درمانی نیز مفید است.

روش نمره گذاری دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی