امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

0

عزیزی، لیلا. زهرا. بشاش، لعیا و صالحی، مریم

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است.

الف: مقیاس فراوانی: هرگز (صفر)؛ چندبار در سال (1)؛ یک بار در ماه (2)؛ چند بار در ماه (3)؛ یک بار در هفته (4)؛ چند بار در هفته (5)؛ و هر روز (6)

ب: مقیاس شدت: هرگز (صفر)؛ خیلی کم (1)؛ کم (2)؛ متوسط (3)؛ متوسط بالا (4)؛ زیاد (5)؛ و خیلی زیاد (6)

1-احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.

2-در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام.

3-صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.

4-به آسانی می توانم احساسات دانشجویان (دانش آموزان) را درک کنم.

5-احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.

6-کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست.

7-احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات دانشجویان (دانش آموزان) به راحتی کنار بیایم.

8-احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.

9-احساس می کنم از طریق شغلم بر زندگی دانشجویان (دانش آموزان) تاثیر مثبت می گذارم.

10- از زمانی که این شغل را انتخاب کرده ام نسبت به دیگران بی تفاوت شده ام.

11-از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند.

12- احساس می کنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.

13-شغلم باعث شده که احساس بیهودگی کنم.

14-احساس می کنم کار را به سختی انجام می دهم.

15- واقعا برایم مهم نیست بر سر بعضی از دانشجویان (دانش آموزان) چه می آید.

16- سرو کار داشتن با دانشجویان (دانش آموزان) سخت است و مرا تحت فشار روانی قرار می دهد.

17- به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان (دانش آموزان) فراهم کنم.

18- پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.

19-شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است.

20- احساس می کنم به آخر خط رسیده ام.

21-در حیطه شغلی خود با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم.

22- احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکلات مرا مقصر می دانند.

عزیزی، لیلا. فیض آبادی، زهرا. بشاش، لعیا و صالحی، مریم. تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات روان شناختی. دانشگاه الزهرا. دوره 4 شماره 3، 1387. صفحات 73-92
گلدیان، ژاکلین. بررسی میزان فرسودگی شغلی در خانم های معلم سه مدرسه راهنمایی دخترانه در منطقه 11 آموزش و پرورش تهران. 1379. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انستیتو روان پزشکی ایران
تبلیغات متنی