امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش کنیا

0

ساختار آموزشی

سیستم آموزش کشور کنیا، منطبق بر سیستم آموزشی کشور انگلستان است.

در حال حاضر،سیستم آموزشی کشور برسیستم 8:4:4 (آموزش 8 ساله ابتدایی با گواهینامه پایان دوره تحت عنوان گواهینامه کنیایی آموزش ابتدایی((KCPE،آموزش4ساله متوسطه با گواهینامه پایان دوره تحت عنوان گواهینامه (KCSE) و آموزش4ساله دانشگاهی،استوار می باشد.به طور کلی می توان ساختار نظام آموزش پیش دانشگاهی کنیا را به شرح ذیل خلاصه نمود:

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

رده سنی آغاز دوره: 6 سال

رده سنی اتمام دوره: 14 سال

آموزش ابتدایی

رده سنی آغاز دوره: 6 سال

رده سنی اتمام دوره: 14 سال

مدت کل دوره: 8 سال

مدرک اعطایی:گواهینامه آموزش ابتدایی کنیا (KCPE)

آموزش متوسطه

رده سنی آغاز دوره: 14سال

رده سنی اتمام دوره: 18سال

مدت کل دوره: 4 سال

مدرک اعطایی:گواهینامه دیپلم متوسطه

تبلیغات متنی