امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه خود تنظیمی SRQ میلر و براون 1991

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

خود تنظیمی توانایی برای توسعه، پیاده سازی و انعطاف پذیری حفظ رفتار برنامه ریزی شده به منظور دستیابی به اهداف فردی می باشد. برمبنای ساختار بنیادی ارایه شده توسط .(Kanfer، 1970a،1970b) Frederick Kanfer میلر و براون (1991) مدل هفت گامی خود تنظیمی را فرمول بندی و ارایه کرده اند.

تعداد گویه ها: 63 سوال

روش نمره گذاری دارد.

اعتبار روایی و پایایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی