امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان (2003)

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان (2003) تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با 6 گویه و سرکوبی با 4 گویه می باشد.

تعداد گویه ها: 10 سوال

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی