امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

تعداد گویه ها: 36 سوال

پایایی و روایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی