امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی احداث واحد تولیدی لنت کفشکی

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

مقدمه

شناخت محصول

جدول تأمین مواد

انواع توجیهات

فرآیند تولید و بررسی بازار

موارد مصرف محصول

واحدهای تولید کننده داخلی

واحدهای تولید کننده خارجی

آمار تولیدات و آمار واردات

تعیین تجهیزات و احتیاجات طرح

جدول تعیین هزینه های نیروی انسانی

تعیین فضای مورد نیاز کارخانه

جدول مواد اولیه داخلی

جدول انواع انرژی مصرفی سالانه

جدول تعیین هزینه های ثابت و متغیر

محاسبه قیمت تمام شده محصول

فصل اول برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

طرح ریزی شبکه با استفاده از روش پرت

نمودار گانت

مدلهای شبکه ای برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

مراحل برنامه ریزی

فصل دوم سازماندهی

فرآیندسازماندهی

فراگرد سازماندهی

ترکیب سازمان

هماهنگی

حیطه نظارت

وحدت فرمان

سلسله مراتب

انواع سازماندهی

مزایا و محدویتهای سازمان

تقسیم کار و گروه بندی

چارت سازمانی واحد تولیدی

فصل سوم رهبری

مفهوم رهبری

سبک رهبری

الگوی رهبری

عمده صفات رهبری

نظریه های رهبری

رهبری و مدیریت

قدرت رهبر

ماهیت رهبری

هدفهای رهبر

نظریه های هدایت و رهبری

نظریه های رفتار رهبری

سبکهای رهبری

نظریه های اقتضایی

عامل رهبری

نظریه سه بعدی ردیف

مفهوم کلی رهبری

مطالعاتی در زمینه رهبری

الگوهای رهبری

فصل چهارم کنترل کیفیت

مفهوم کنترل کیفیت

کنترل کیفیت در تولید

کنترل کیفیت آماری

تعریف کنترل کیفیت آماری

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر

فرهنگ T.Q.M

کنترل کیفیت محصول لنت

فصل پنجم رفتار سازمانی

مقدمه ای بر رفتارسازمانی

تعریف رفتار سازمانی

اجرای مهارتهای انسانی

ماهیت رفتار انسانی چیست

رفتار سازمانی از دیدگاه فرد و سازمان

انواع انتظارات

اهداف فردی یا شخصی

اهمیت اهداف فردی

رابطه مبادله بین فرد وسازمان

فرهنگ سازمان

سطحهای فرهنگ

آفریدن واقعیت سازمانی

پیروی از قاعده یاعمل

فهرست منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی