امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان مطالعه دانش آموزان

0

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

این پرسشنامه در یک پایان نامه دوره کارشناسی در تربیت معلم شهید مدنی قم انجام شده است.

١- خانواده تا چه میزان می تواند در علاقمند کردن کودک به مطالعه نقش داشته باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢- نقش الگوی والدین و تقلید ناخوداگاه کودک از آنھا تا چه حد می تواند مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣- آموزش روشھای صحیح مطالعه به چھ میزان دانش آموزان را به مطالعه علاقمند می کند

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

4- روش تدریس معلم به چه میزان در علاقمند کردن دانش آموزان بھ مطالعه مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

5- استفاده از روش حل مسأله در تدریس تا چه حد دانش آموزان را به مطالعه تشویق می کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

6- تدریس نکردن معلم و ایفای نقش راھنما بودن در حین ارائه مطالب، مخصوصاً در درس ھای اجتماعی تاریخ و جغرافیا و ھدیه ھای آسمانی در مقطع ابتدایی تا چه میزان در توانمند کردن دانش آموزان در امر مطالعه مؤثر می باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٧- به نظر شما این سخن تا چه حد صحیح می باشد؟

ما معلمان بیشتر از آنکه بخواھیم انگیزه بھ مطالعه را در بچه ھا ایجاد کنیم باید مواظب باشیم که انگیزه آنھا را برای این کار از بین نبریم؛ چون بچه ھا ذاتاً کنجکاو و جستجوگر ھستند.

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٨- مختلط بودن کتابخانه معلمان و دانش آموزان و مطالعه معلمین در ساعات فراغت در ھمان مکان تا چه اندازه می تواند بچه ھا را به مطالعه علاقمند کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٩- تأثیر مطالعه معلم با شاگردان به صورت جمعی در جلب علاقه آنھا به مطالعه تا چه حد است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٠ - تدثیر ایجاد نمایشگاه کتاب در مدرسه در علاقمند ساختن بچه ھا به مطالعه چقدر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١١ - تأثیر برگزاری مسابقات کتابخوانی در افزایش علاقه کودکان به چھ میزان است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٢ - تھیه کتابھای تصویری با متنھای کوتاه توسط بچه ھا تا چه میزان می تواند آنھا را در امر مطالعه تشویق و کمک کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٣ - رابطه عاطفی بین بچه ھا و معلمان فعال در امر مطالعه تا چھ میزان بر علاقمندی بچه ھا میفزاید؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١4 - میزان تأثیر استفاده از کتابھای کودکان در تدریس مواد درسی در علاقمندی بچه ھا به مطالعه چقدر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١5 - تأثیر اجرای برنامه های جمعی اردویی و ورزشی برای اعضای فعال کتابخانه در علاقمند ساختن بچه ھا بھ مطالعه چگونه است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١6 - ایجاد کتابخانه ھای محلھای با ھمکاری والدین و بچه ھا تا چھ میزان می تواند در

علاقمندی بچه ھا به کتاب و کتابخانه مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٧ - تأثیر تشویق بچه ھا به بیان شفاھی قصه ھایی که شنیده اند و خوانده اند در علاقمند کردن آنھا به مطالعه چقدر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٨ - استفاده از کتابھای کودکان به عنوان ھدیه در اعیاد و جشنھا تا چه حد در افزایش علاقمندی دانش آموزان به مطالعه مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٩ - قرار دادن ساعتی به طور موظف جھت مطالعه در مدارس تا چھ میزان در افزایش علاقه بچه ھا به کتابخوانی مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٠ - استفاده از روش کنفرانس توسط دانش آموزان تا چھ میزان باعث تقویت علاقه به مطالعه در آنھا می شود؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢١ - برخورد معلم در مواجھه با مطالب جدیدی که دانش آموزان به کلاس ارائه میدھند تا چه میزان در افزایش یا کاھش علاقه آنھا به مطالعه مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٢ - برخورد معلم در مواجھه با ابراز نظرات ناقص یا غلط دانش آموزان تا چه اندازه در افزایش یا کاھش علاقه یا اعتماد به نفس آنھا در امر مطالعه مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٣ - معلم تا چه حد می تواند از اینگونه ابراز نظرات ناقص و غلط برای تقویت و خط دھی و جذب دانش آموزان به مطالعه استفاده کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢4 - تبلیغات تلوزیونی و رسانه ھای گروھی تا چھ حد می توانند در افزایش علاقمندی

کودکان به مطالعه مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢5 - تماشای فیلم و سریال ھایی کھ شخصیت اصلی آنھا اھل مطالعه باشند تا چه حد بر افزایش علاقه بچه ھا به مطالعه مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢6 - نمایش فیلمھایی کھ در آنھا شخص اول به کمک مطالعه مسأله ای را حل کند تا چه میزان در افزایش علاقمندی به مطالعه در کودکان مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٧ - به چه میزان خصوصیات ظاھری و جلد کتاب در افزایش علاقمندی دانش آموزان مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٨ - به چه میزان مطالعه را باعث آرامش روانی دانش آموزان میدانید؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٩ - اطلاعات علمی معلم تا چه میزان باعث افزایش علاقمندی دانشآموزان به مطالعه می شود؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣٠ - آیا انگیزه به مطالعه و تحقیق در ذات کودکان است؟

O خیر O بلی اگر بلی، تا چھ میزان؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣١ - در دسترس قرار دادن کتابھای مفید بدون محدودیت زمان و صرف ھزینه تا چه میزان می تواند در افزایش علاقمندی بچه ھا به مطالعه مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣٢ - تمرین سریع خوانی و تندخوانی به صورت دسته جمعی در کلاس تا چه میزان درافزایش علاقمندی بچه ھا به مطالعه مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

تبلیغات متنی