امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی تولید صندلی پلاستیک

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مشخصات متقاضیان طرح

معرفی اجمالی پروژه

معرفی محصول

سوابق تولید

مصرف کنندگان

موارد کاربرد

بررسی نیاز جامعه به محصول

فصل دوم: طراحی تولید

فرایند تولید

نمودار فرآیند تولید

ابزار و ماشین آلات موردنیاز و منابع تأمین آن

طرح استقرار ماشین آلات

مواد اولیه و منابع تأمین آن

ظرفیت تولید

برنامه زمان بندی اجرای طرح

جایابی و محل اجرای طرح

فصل سوم: بررسی اقتصادی طرح

نیروی انسانی موردنیاز

شرح وظایف پرسنل

حقوق و دستمزد

سازماندهی نیروی انسانی

فصل چهارم: زمین و ساختمان های موردنیاز

زمین موردنیاز طرح

ساختمان های تولید

ساختمان های خدمات اداری و پشتیبانی

هزینه ساختمان سازی و محوطه سازی

پلان طرح

فصل پنجم: انرژی و تأسیسات

انرژی برق

انرژی آب

سوخت

تأسیسات حرارتی

تأسیسات برودتی

ارتباطات

تأسیسات تهیه و اطفاء حریق

وسایل حمل و نقل

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

سرمایه کل و منابع تأمین آن

محاسبه سرمایه ثابت طرح

محاسبه هزینه تولید سالیانه

محاسبه هزینه مواد اولیه

محاسبه هزینه مواد اولیه

محاسبه قیمت تمام شده محصول

محاسبه قیمت فروش محصول

محاسبه سود ناخالص تولید

محاسبه سود خالص

محاسبه در برگشت سرمایه

توجیه اقتصادی طرح

منابع و مآخذ

فهرست جداول

جدول مشخصات متقاضیان طرح

جدول ابزارآلات و ماشین آلات موردنیاز طرح و هزینه تأمین آنها

جدول ظرفیت تولید

جدوا جایابی و محل اجرای طرح

جدول مشخصات نیروی انسانی

جدول حقوق و دستمزد

جدول زمین موردنیاز

جدول ساختمان واحد تولید

جدول هزینه ساختمان سازی

جدول محاسبه هزینه محوطه سازی

جدول محاسبه مصرف برق دستگاه های تولیدی

جدول محاسبه برق واحد

جدول انرژی سوخت مصرفی

جدول تأسیسات حرارتی

جدول هزینه های سرمایه ای تأسیسات و انرژی

جدول هزینه های مصرفی انرژی

جدول هزینه حمل و نقل

جدول سرمایه گذاری کل طرح

جدول محاسبه سرمایه ثابت

جدول هزینه های قبل از بهره ب رداری

جدول برآورد سرمایه در گردش

جدول هزینه تولید سالیانه طرح

جدول هزینه تعمیر و نگهداری

جدول هزینه استهلاک

جدول هزینه ثابت و متغیر

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی