امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی شرکت راه و ساختمان

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

مقدمه

فصل اول

مرحله اول تهیه زمین

فصل دوم ساخت

مرحله دوم تهیه کروکی زمین

مرحله سوم تهیه نقشه

آغاز بتن ریزی ستونها

فصل سوم انجام ریز متره و صورت وضعیت

فصل چهارم نقشه کشی با AUTO CAT

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی