امروز یکشنبه 03 تیر 1403

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

0

تعداد صفحات: 87 صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه و طرح مسأله

اهداف تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق -مروری بر ادبیات موضوع

بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده

نظریه روانشناختی در مورد انحرافات

نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain

ابزار نهادی شده اهداف فرهنگی انواع انطباق

انحراف اولیه

کاربرد نظریه برچسب

ارزیابی نظریه برچسب

نظریه والتر میلر

ارزیابی نظریه انتقال فرهنگی

نظریه کنترل اجتماعی- علل هیرشی از بزهکاری: Social Control.

دیاگرام متغیرها و روابط علی تئوری هیرشی

نظریه تضاد Conflict Theory The7

نظریه آلبرت کوهن

نظریه بوم شناسی انحراف- مکتب شیکاگو

نظریه ویلیامزهال- عوامل خانواده موثر بر بزهکاری

دورکیم به سه ملاک اساسی جهت جلوگیری از رخداد انحراف توجه می کند

حلیل مسیر از تضاد بین والدین بعد از طلاق و سازگاری رفتاری فرزندان

نظریه تالکوت پارسنز

پارسنز در سیر تکوینی و رشد شخصیت چهار مرحله تمیز می دهد.

تأثیر مشکل اقتصادی روی کیفیت و بی ثباتی زندگی زناشویی

عوامل موثر در پایداری ازدواج

روابط خارج از زناشویی

نظریه چلبی- نظم در سطح خرد

الگوی علّی بزهکاری

فصل سوم

روش های جمع آوری اطلاعات

نمودار و چارت

فصل چهارم نتیجه گیری

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی