امروز جمعه 11 اسفند 1402

دانلود پروژه مالی حسابداری شهرداری

0

تعداد صفحات: 75 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

موضوع تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت موضوع

محدودیت های تحقیق

دامنه تحقیق

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

حسابداری شهرداری

روش حسابداری

حساب اختصاصی

بودجه

تعریف تنخواه گردان

انواع تنخواه گردان

تنخواه گردان حسابداری

واگذاری تنخواه گردان حسابداری

پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری

پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری

پرداخت سایر هزینه ها

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری

واریز تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

تأمین اعتبار

طبقه بندی عملیات

طبقه بندی هزینه ها

انواع درآمد

وام دریافتی و سایر منابع اعتبار

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری

استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر

بابت انتقال سپرده بحساب درآمد متفرقه

فصل سوم: روش تحقیق

دارائیهای جاری

دارائی های ثابت

اموال اختصاصی شهرداری

اموال عمومی شهری

ملاک اصلی تشخیص اموال غیر منقول

ثبت عملیات مربوط به دارائی های ثابت در شهرداری

فروش، زائل کردن و حذف دارائی ثابت

عملیات مربوط به بستن حسابها در شهرداری

یادداشتهای پیوست صورتحسابهای مالی

گزارشها و یا صورتحساب های مالی

صورتحساب مازاد

صورتحساب ترازنامه

صورتحسابهای فرعی یا جنبی

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری و نقاط ضعف و قوت

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی