امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه سازگاری بل

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

پرسشنامه سازگاری بل

تعداد گویه ها: 160 گویه

شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

پایایی اعتبار و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی