امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت مخابرات

0

تعداد صفحات: 52 صفحه

مقدمه

تاریخچه مخابرات شهرستان مشهد

چارت سازمانی

فصل اول: سوالات

سوالات

فصل دوم: مباحث نظری و توضیحات سرفصلها

مبنای حسابداری مورد استفاده در سیستم حسابداری شرکت مخابرات

کنترلهای مالی در شرکت مخابرات

طبقه بندی حسابهای شرکت مخابرات

طبقه بندی حسابهای ترازنامه شرکت مخابرات

مالیات دریافتی جاری و معوق

بدهیهای سایر شرکت مخابرات

پیش بینی درآمد

ذخیره پیش بینی شده برای استهلاک اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز

بدهیهای جاری

وجوه پرداختی بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختنی

بهره پرداختنی

موجودی حسابهای وجوه امانی

مازاد

درآمد

هزینه

طبقه بندی بر حسب رشته های فعالیت

طبقه بندی بر حسب ماهیت مخارج

طبقه بندی بر حسب مواد هزینه

طبقه بندی برحسب نوع برنامه ها، واحدهای سازمانی، ماهیت و مواد هزینه

عنوان حساب کل دارائیهای جاری

کاربرگ اسناد حسابداری شرکت مخابرات

شرح سرفصل حسابهای کل اداره مخابرات شهرستان مشهد

شرحی در مورد استفاده از حسابهای انتظامی

گزارشهای مالی و انواع صورت حساب در شرکت مخابرات

موارد استفاده از صورت حسابها در شرکت مخابرات

نقاط ضعف حسابداری شرکت مخابرات

فصل سوم: پاسخنامه سوالات

طبقه بندی هزینه در شرکت مخابرات

مرحل ثبت اسناد هزینه در اداره مخابرات شهرستان مشهد

شماره گذاری حسابها در شرکت مخابرات

درآمد اداره مخابرات شهرستان مشهد

ضمائم

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی