امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی شرکت بیمه خدمات درمانی

0

تعداد صفحات: 69 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

موضوع تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف تحقیق

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

تاریخچه سازمان

هدف از تشکیل سازمان

وظیفه دولت در قانون بیمه همگانی:

وظیفه قانونی سازمان بیمه

چارت سازمانی

شرح خدمات بیمه خدمات درمانی

بیمه شدگان

بیمه سایر اقشار

بیمه بستری شهری

بیمه عمر

چرا بیمه عمر لازم دارم؟

دلایل بررسی بیمه عمر

حساب های کل و معین بیمه خدمات درمانی

فصل سوم: روش تحقیق

عنوان های حسا ب های کل

شرح حساب های کل و معین

حساب بیمه گزاران باربری

مقررات و نحوه محاسبه ذخایر فنی شرکت بیمه خدمات درمانی

حسابداری شعب بیمه خدمات درمانی

حسابداری کل (تمرکز حساب ها)

صورت های مالی شرکتهای بیمه

صورتحساب سود و زیان

یادداشت های ضمیمه صورتحساب سود و زیان

نتیجه گیری

نتیجه

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی