امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی شرکت های پیمانکاری

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

انتخاب روش

ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش بینی

دعاوی و تغییرات از قراردادهای پیمانکاری

حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری- دفاتر پیمانکار

مرحله 1 مطالعات مقدماتی طرح

مخارج مقدماتی طرح

مرحله 2 ارجاع کار به پیمانکار

خرید اسناد شرکت در مناقصه

تسلیم ضمانت نامه شرکت در مناقصه

مرحله3 انعقاد قرارداد با پیمانکار

اختصاص شماره خاص و حساب جداگانه برای هر پیمان

انتقال هزینه های شرکت در مناقصه به حساب پیمان

صدور ضمانت نامه انجام تعهدات

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

ضمانت نامه پیش پرداخت

اخذ پیش پرداخت

مرحله4 اجرای کار (شروع عملیات)

ارتباط دفتر مرکزی با کارگاه

مخارج اجرای طرح

مخارج کارگاه

گزارش وضعیت نقدینگی

مخارج اجرای طرح توسط دفتر مرکزی

مواد و مصالح پای کار

دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

ثبت لیست دستمزد شاغلین کارگاه پیمان شماره

پرداخت دستمزد شاغلین کارگاه به پیمان شماره (3) و مالیات مربوطه

استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات

مخارج کارگاه

هزینه های سربار شماره (3)

دفتر معین پیمانکاری

تنظیم صورت وضعیت موقت

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 3

مرحله5خاتمه کار

تحویل موقت

ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت

ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

هزینه های بعد از تحویل موقت (در دوره تضمین)

تهیه صورت وضعیت قطعی

استرداد نصف سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)

تحویل قطعی

استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

بستن حساب سود پیمان شماره (3) به حساب سود و زیان

منابع

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی