امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شرکت غله و خدمات بازرگانی

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

شرکت غله و خدمات بازرگانی (سهامی خاص)

صورتهای مالی

تراز نامه

حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان

صورت جریان و وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

فعالیت های سرمایه گزاری

یادداشت های همراه صورتهای مالی

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

فعالیت اصلی شرکت

عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال

وضعیت اشتغال

مبنای تهیه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

دارائیهای ثابت

شرکت غله و خدمات بازرگانی (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

درامدها

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

موجودی نقد و بانک

حسابها و اسناد دریافتی تجاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

یادداشت های همراه صورتهای مالی

درآمدها

درامد حاصل از خدمات راهبری گندم و ارد به شرح ذیل می باشد

بهای تمام شده خدمات ارائه شده

یادداشت های همراه صورتهای مالی

هزینه های سر بار عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیات

تعهدات و بدهی های احتمالی

کدهای مر بوط به ان و به ترتیب تاریخ های مربوطه

ثبت سند مربوط به هزینه های عملیاتی

بررسی قراردادهای مربوط به پیش پرداخت بیمه اتش سوزی کالا و ثبت انها در فرم مربوطه

بررسی سندهای مربوط به پرداخت مالیات های سال 84

تهیه کار برگ تنخواه گردان و ثبت سند مربوط به ان

ثبت سند مربوط به خرید گندم از کشاورزان منطقه

بررسی فاکتور مربوط به خرید برنج و ثبت برگشتی های مربوط به ان در سند

ثبت سند مربوط به خرید اثاثه که جزو دارائی های ثابت بود و به صورت زیر ثبت می شد

تایپ چک های مربوط به هزینه های انجام گرفته در تاریخ های معین و تهیه پرینت های انها

ثبت سند مربوط به علی الحساب حقوق کار کنان که به مدیرعامل پرداخت شد

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی